กิจกรรม
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลที่มีผลการศึกษาดีเด่น จำนวน 1 นาย, กำลังพลที่มาช่วยราชการ กลับหน่วยต้นสังกัด จำนวน 3 นาย และ กำลังพลที่ลาออกจากราชการ จำนวน 1 นาย

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ย. 64 กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลที่มีผลการศึกษาดีเด่น จำนวน 1 นาย, กำลังพลที่มาช่วยราชการ กลับหน่วยต้นสังกัด จำนวน 3 นาย และ กำลังพลที่ลาออกจากราชการ จำนวน 1 นาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ รวมถึงเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดห้วงปีงบประมาณที่ผ่านมา มีรายนามกำลังพล ดังนี้ 1. กำลังพลที่มีผลการศึกษาดีเด่น เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก - จ.ส.อ. สราวุธ พูลคล้าย นายสิบธุรการ กกพ.ทภ.3 2. กำลังพลที่มาช่วยราชการ กลับหน่วยต้นสังกัด - ร.ต. ธนกฤต ปารัตน์ นคย.มทบ.33 - ส.อ. เฉลิมพล เจียวัฒนากุล นายสิบสื่อสาร บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.36 - ส.อ. นพพร แสงอุทัยวัฒนา นายสิบธุรการ กกพ.ทภ.3 3. กำลังพลที่ลาออกจากราชการ - อส.ทพ. วินัย แก้วนะ โดยมี พ.อ. วรา อุตรพงศ์ ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน มอบของที่ระลึก แก่กำลังพลดังกล่าว ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook