กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ 2566 (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565

รายละเอียด

ห้วงวันที่ 27 - 28 ธ.ค. 65 กองทัพภาคที่ 3 จัดการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ 2566 (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยมี พ.อ. อำนวย ฤทธิบาล ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการสอบคัดเลือกฯ ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การสอบคัดเลือกฯ ครั้งนี้มี พล.ต. ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 (3) ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ณ ห้องบันเทิงทัพ 1 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook