กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินกรรมวิธีเลือกตำแหน่งการทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ 2566 (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)

เมื่อวันที่ 03 ม.ค. 2566

รายละเอียด

วันอังคารที่ 3 ม.ค. 66 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินกรรมวิธีเลือกตำแหน่งการทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ 2566 (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3) ให้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (เฉพาะตัวจริง) โดยมี พ.อ. อำนวย ฤทธิบาล ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการดำเนินกรรมวิธีเลือกตำแหน่งฯ ณ ศาสนสถาน ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook