กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงานด้านงบประมาณการกำลังพล ให้แก่หน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2566

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.พ. 66 กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงานด้านงบประมาณการกำลังพล ให้แก่หน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณการกำลังพลของหน่วยเจ้าของงบประมาณ ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ในห้วงวันที่ 13 - 17 ก.พ. 66 ตามที่ กรมกำลังพลทหารบกได้อนุมัติจัดชุดตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงานด้านงบประมาณการกำลังพลของหน่วยในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยคณะมีกำหนดการเข้าตรวจสอบแนะนำฯ หน่วยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.พ. 66 ณ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงานด้านงบประมาณการกำลังพล ครั้งนี้มี พ.อ. สมบัติ บุญกอแก้ว รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 (1) เป็นผู้แทนหน่วยกองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะ ณ ห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook