กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 จัดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2566

รายละเอียด

วันพุธที่ 22 ก.พ. 66 กองทัพภาคที่ 3 จัดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ตามที่แม่ทัพภาคที่ 3 มีดำริให้จัดทำโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและบุคคลในหน่วยงานสมาชิกกับสหกรณ์ โดยจัดให้มีการพบปะ ระหว่างบุคคลในหน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด กับ ผู้บังคับหน่วยระดับกรม, ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน, ประธานกรรมการดำเนินการ และ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วย ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 มีการบรรยายพิเศษให้ความรู้ เรื่อง บทบาทสมาชิกต่อความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย นาย รังสรรค์ แก่นมณี เจ้าหน้าที่พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์อาวุโส สนง.สหกรณ์ จว.พ.ล. และ เรื่อง การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด โดย พล.ท. พิสุทธิศักดิ์ ทัพเจริญภูมิ ประธานที่ปรึกษา สอ.ทภ.3 จำกัด รวมถึงการถาม - ตอบ ข้อสงสัยการดำเนินการของสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ฯ ครั้งนี้มี พล.ท. สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3, รองแม่่ทัพภาคที่ 3 และ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมและรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ ห้องบันเทิงทัพ 1 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

facebook