กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหา ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 04 ก.พ. 2564

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 4 ม.ค. 64 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหา ประจำปี 2564 เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด โดยมี พล.ต. ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 (2) และ พ.อ. วิทยา แก้วพรม รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 (1) ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ และ ให้คำแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้อง ต่อคณะกรรมการออกข้อสอบภาควิชาการ ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก

facebook