กิจกรรม
กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหา ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 05 ก.พ. 2564

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 64 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตามแผนการจัดหา ประจำปี 2564 โดยมี พล.ต. สาธร ศิริยานนท์ เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

facebook