ประชาสัมพันธ์

กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563


28 ม.ค. 2563

กองทัพภาคที่ 3
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563

การปฏิบัติ
กำลังพลที่ผ่านการสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ให้ดำเนินกรรมวิธีเลือกตำแหน่งการทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร
ณ สนามสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563

(กรณีสนามสอบ กองทัพภาคที่ 3 ให้ดำเนินกรรมวิธีฯ
ณ ห้องอาหารนายทหารชั้นประทวน บก.ทภ.3 ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.)
การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล