ประชาสัมพันธ์

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อพิจารณาคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัด


23 มี.ค. 2563

ประกาศกองทัพภาคที่ 3
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อพิจารณาคัดเลือก
ไว้เตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัด

- กรมทหารพรานที่ 31
- กรมทหารพรานที่ 32
- กรมทหารพรานที่ 33
- กรมทหารพรานที่ 35
- กรมทหารพรานที่ 36
- หมวดทหารพรานหญิงที่ 31
- หมวดทหารพรานหญิงที่ 32

จำนวนอัตรา
- ตามจำนวนที่ขาดอัตรา จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 1 สิงหาคม 2563 หรือตามที่กองทัพบกเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การบรรจุ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทย
- มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
- มีความประพฤติเรียบร้อย
- เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- ทหารพรานชาย : ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
- ทหารพรานหญิง : ผู้สมัครต้องเป็นสตรีโสด (ไม่มีพันธะทางครอบครัว) อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
- สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้วุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

กำหนดการรับสมัคร
- ตั้งแต่วันที่ 4 - 20 มีนาคม 2563
- สมัครด้วยตนเองได้ที่กรมทหารพราน ที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.00 น. ไว้เว้นวันหยุดราชการ
- กรมทหารพรานที่ 31 : ตำบลทุ่งควบ อำเภทเชียงคำ จังหวัดพะเยา โทร. 054-884-589
- กรมทหารพรานที่ 32 : ตำบลฝายแก้ว อำเภทภูเพียง จังหวัดน่าน โทร. 054-783-832
- กรมทหารพรานที่ 33 : ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-046 ต่อ 741135
- กรมทหารพรานที่ 35 : ตำบลสักงาม อำเภอคคลองลาน
- กรมทหารพรานที่ 36 : ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053-681-300, 053-681779 ต่อ 101, ทบ. 95538 ต่อ 101
- หมวดทหารพรานหญิงที่ 31 : ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055-741-521-2
- หมวดทหารพรานหญิงที่ 32 : ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-046 ต่อ 74135

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
- กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-070-9 ต่อ 73322 และ 055-241-842


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล