ประชาสัมพันธ์

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์ รับสมัครกำลังพลเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563


20 พ.ค. 2563

กองทัพภาคที่ 3
มีความประสงค์ รับสมัครกำลังพลเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กองทัพภาคที่ 3
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2563
(ระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา (ปวส.) หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีอายุรับราชการทหารตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการ โดยผู้บังคับบัญชารับรอง (นับถึงเปิดการศึกษา)
- มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นผู้มีความประพฤติดี
- ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบและปราศจากโรคเหล่านี้
(โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจ วัณโรคในระยะอันตราย หรือ/และติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง)
- ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในกรณีความรับผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันลหุโทษ
- สามารถศึกษาตามห้วงระยะเวลาศึกษา โดยไม่อ้างเรียนเงื่อนไขการทำงานต้นสังกัด


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล