ประชาสัมพันธ์
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 09 ก.พ. 2564

กองทัพภาคที่ 3
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2564

สำหรับการปฏิบัติ
- กำลังพลที่ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ของหน่วย กองพลทหารราบที่ 4, กองพลทหารราบที่ 7, กองพลทหารม้าที่ 1, กองพลพัฒนาที่ 3 และ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
- ดำเนินกรรมวิธีเลือกตำแหน่งการทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ณ สนามสอบคัดเลือกฯ ของที่ตั้งหน่วย

กำลังพลที่ผ่านการสอบคัดเลือก (สนามสอบ กองทัพภาคที่ 3)
- ดำเนินกรรมวิธีเลือกตำแหน่งการทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64 เวลา 14.00 น. ณ ศาสนสถาน ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก
- การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว

ติดต่อสอบถาม
- กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-070-9 ต่อ 73322 และ 055-241-842


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล