ประชาสัมพันธ์
กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2564

กองทัพภาคที่ 3
มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง
- พลขับรถ (ชกท.640) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
- ต้องเป็น ทหารกองหนุน / นายสิบกองหนุน ที่มีอายุตั้งแต่ 22 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 2534 - 2542)
- เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และฉบับที่แก้ไข
- มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ที่ต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูล อันเป็นเท็จ
- เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
- ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
- ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมัวหมอง
- คุณวุฒิทางการศึกษา : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

หลักฐานการรับสมัคร : ผู้สมัครจะต้องยื่นด้วยตนเอง (พร้อมแสดงเอกสารฉบับจริง)
- ใบสมัคร (ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ในวันสมัคร)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา - มารดา
- ใบสำคัญทางทหาร แบบ สด.8 หรือ ประวัติทหารบก (ทบ.100 - 075) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดเดิม (ไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 - 620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่ต้องตรวจเลือด)
- หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา เช่น ใบระเบียนแสดงผลการเรียน, ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ เป็นต้น
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะต้องนำรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว มาประกอบหลักฐานการบรรจุ คนละ 5 รูป

กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัครตั้งแต่ ห้วงวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ติดต่อสอบถาม
- กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-070-9 ต่อ 73322 และ 055-241-842


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล