ประชาสัมพันธ์
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัด

เมื่อวันที่ 09 มี.ค. 2564

กองทัพภาคที่ 3
มีความประสงค์ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อพิจารณาคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพราน ที่ขาดอัตราในสังกัด กรมทหารพรานที่ 31, กรมทหารพรานที่ 32, กรมทหารพรานที่ 33, กรมทหารพรานที่ 35, กรมทหารพรานที่ 36, หมวดทหารพรานหญิงที่ 31 และ หมวดทหารพรานหญิงที่ 32 เป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ 3

ตำแหน่ง
- ตามจำนวนที่ขาดอัตรา จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 30 สิงหาคม 2564 หรือตามที่กองทัพบกเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การบรรจุ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทย
- มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้ และ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
- มีความพระพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการ
- เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ทหารพรานชาย : ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิด พ.ศ. 2534 - 2546)
- ทหารพรานหญิง : ผู้สมัครต้องเป็นสตรีโสด (ไม่มีพันธะทางครอบครัว) อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิด พ.ศ. 2534 - 2546)
- สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

หลักฐานการรับสมัคร : ผู้สมัครจะต้องยื่นด้วยตัวเอง (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
- ใบสมัคร / จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ และ บิดา, มารดา / จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา / จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาใบสำคัญทางทหาร (แบบ สด.8, สด.9 ,หรือ สด.43) จำนวน 2 ฉบับ
- ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ โรงพยาบาลทหาร (รับรองผลไม่เกิน 6 เดือน) ไม่ต้องตรวจเลือด
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
- หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล

กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ หน่วยรับสมัคร

หน่วยรับสมัคร
- กรมทหารพรานที่ 31 : ตำบลทุ่งควบ อำเภทเชียงคำ จังหวัดพะเยา โทร. 054-884-589
- กรมทหารพรานที่ 32 : ตำบลฝายแก้ว อำเภทภูเพียง จังหวัดน่าน โทร. 054-783-832
- กรมทหารพรานที่ 33 : ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-046 ต่อ 741135
- กรมทหารพรานที่ 35 : ตำบลสักงาม อำเภอคคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055-741-521 ต่อ 2
- กรมทหารพรานที่ 36 : ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053-681-300, 053-681-779 ต่อ 101, ทบ. 95538 ต่อ 101
- หมวดทหารพรานหญิงที่ 31 : ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055-741-521 ต่อ 2
- หมวดทหารพรานหญิงที่ 32 : ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-046 ต่อ 74135

ติดต่อสอบถาม
- กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-070-9 ต่อ 73322 และ 055-241-842


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล