ประชาสัมพันธ์
กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์ รับสมัครกำลังพลเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กองทัพภาคที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2564

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์ เปิดรับสมัครกำลังพลเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2564
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ระบบทวิภาคแบบ 3 ภาคการศึกษา) ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (6 ภาคเรียน)
- ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 75,000 บาท (แบ่งเฉลี่ยเป็นรายภาคเรียน)
- เวลาการศึกษา : ห้วงวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 0800 – 1700 ณ ห้องเรียนคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา (ปวส.) หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีอายุรับราชการทหารตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการ โดยผู้บังคับบัญชารับรอง (นับถึงเปิดการศึกษา)
- มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นผู้มีความประพฤติดี
- ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน, โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจ วัณโรคในระยะอันตราย หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และ โรคพิษสุราเรื้อรัง
- ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในกรณีความรับผิดอันได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดอันลหุโทษ
- สามารถศึกษาตามห้วงระยะเวลาศึกษา โดยไม่อ้างเรื่องเรียนมาเป็นเงื่อนไขการทำงานต้นสังกัด

หลักฐานการรับสมัคร
- ใบสมัคร / จำนวน 1 ฉบับ (ในเว็บไซต์ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3)
- สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง ด้านหน้า และ ด้านหลัง) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรข้าราชการ (รับรองสำเนาถูกต้อง ด้านหน้า และ ด้านหลัง) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
- รูปภาพขาวดำ หรือรูปสีหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน / ขนาด 2 นิ้ว (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว) จำนวน 2 รูปภาพ
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
- แฟ้มสะสมผลงาน หรือภาระงานที่รับผิดชอบ จำนวน 1 ชุด
- ใบรับรองการสอน, การอบรม, การสัมมนา ที่เกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง/รายวิชา หรือ 60 ชั่วโมง/รายวิชา) (ถ้ามี)
- ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลทหาร จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาคำสั่งบรรจุข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
- หนังสือยินยอมการเข้าศึกษาต่อจาก ต้นสังกัด จำนวน 1 ฉบับ

กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
- วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

ติดต่อสอบถาม
- กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-245-070-9 ต่อ 73489


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล