ประชาสัมพันธ์
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัล การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “โทษภัยของยาเสพติด” (กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565)

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2565

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

กำหนดการ
- วันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น.
- สถานที่ : เสนามาร์ท ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- ประธาน : พ.อ. นคร พูลคุ้ม ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3
- การแต่งกาย : ชุดสุภาพ สวมหน้ากากอนามัยสีขาว

วัตถุประสงค์
* เพื่อจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ของหน่วยทหาร ภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตามกรอบนโยบายที่ ศอ.ปส.ทบ. กำหนด เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชน และ บุตรหลานของกำลังพล ให้ทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
- การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “โทษภัยของยาเสพติด”
- พิธีมอบเงินรางวัล จากการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “โทษภัยของยาเสพติด”
- บอร์ดกิจกรรม นิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
- กิจกรรมสันทนาการ ถาม - ตอบ (โทษภัยของยาเสพติด) แจกรางวัลให้กับบุตรหลานกำลังพล ที่เข้าร่วมกิจกรรม

การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “โทษภัยของยาเสพติด”
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
: เงินรางวัล จำนวน 9,500 บาท
: กระดาษวาดรูป ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด A4 (สีสามารถใช้ได้ทุกชนิด)
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 : เงินรางวัล จำนวน 6,000 บาท
: กระดาษวาดรูป ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด A4 (สีสามารถใช้ได้ทุกชนิด)

เงินรางวัล การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “โทษภัยของยาเสพติด”
* ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 6 รางวัล
: รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1
- เงินรางวัล 3,000 บาท
: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1
- เงินรางวัล 2,000 บาท
: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1
- เงินรางวัล 1,500 บาท
: รางวัลชมเชย จำนวน 3
- เงินรางวัล 1,000 บาท
* รวมทั้งสิ้น จำนวน 9,500 บาท

* ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 6 รางวัล
: รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1
- เงินรางวัล 2,000 บาท
: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1
- เงินรางวัล 1,500 บาท
: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1
- เงินรางวัล 1,000 บาท
: รางวัลชมเชย จำนวน 3
- เงินรางวัล 500 บาท
* รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,000 บาท


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล