ประชาสัมพันธ์
กองทัพภาคที่ 3 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัด กรมทหารพรานที่ 31, กรมทหารพรานที่ 32, กรมทหารพรานที่ 35 และ กรมทหารพรานที่ 36

เมื่อวันที่ 03 มี.ค. 2566

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน
เพื่อพิจารณาคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพราน
ที่ขาดอัตราในสังกัด กรมทหารพรานที่ 31, กรมทหารพรานที่ 32, กรมทหารพรานที่ 35 และ กรมทหารพรานที่ 36
เป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 ตามจำนวนที่ขาดอัตรา
(รายชื่อขึ้นบัญชีไว้ถึง 30 ก.ย. 66 หรือตามที่กองทัพบกเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การบรรจุ)

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์เอกสารที่แนบ


ไฟล์เอกสาร | ที่มาข้อมูล