ทำเนียบ ผู้บังคับบัญชา

ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.อ. วรา อุตรพงศ์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3

ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.อ. วุทธิพัฒน์ ปรัชญ์ฐากรณ์
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3

ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.อ. นิการณ์ ธรรมใจอุต
ตำแหน่ง :
ช่วยราชการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3

ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.ท. วัชรพล แก้วปัญญา
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกปกครอง

ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.ท. อัศวพงศ์ สิงห์รักษ์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกสวัสดิการ

ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.ท. วรปรัชญ์ กาศสกุล
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกจัดการ/เตรียมพล

ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.อ. อดิเรก ศรีอำไพวราภรณ์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกศึกษา

ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.ต. ธนพล อุทิตสาร
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนก ฝกพ.ศปก.ทภ.3

ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.ท.หญิง จิตลาวัณย์ ระวีศรี
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกงบประมาณ และ ธุรการ