ทำเนียบ ผู้บังคับบัญชา

ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.อ. อำนวย ฤทธิบาล
ตำแหน่ง :
- ตำแหน่ง : ผอ.กกพ.ทภ.3
- ติดต่อ : 089-703-3991
- Email : amnuay3041@gmail.com

ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.อ. รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์
ตำแหน่ง :
- ตำแหน่ง : รอง ผอ.กกพ.ทภ.3
- ติดต่อ : 086-440-5820
- Email : rm3647@gmail.com

ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.ต. วานิช เงินดวง
ตำแหน่ง :
- ตำแหน่ง : ชรก.กกพ.ทภ.3 (ฝอ.3 ป.4)
- หัวหน้าแผนกปกครอง
- ติดต่อ : 092-259-7948
- Email : wanich.arty48@gmail.com

ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.ท. ปฐมพล จันทร์เมือง
ตำแหน่ง :
- ตำแหน่ง : ผช.ฝกพ.ทภ.3
- หัวหน้าแผนกจัดการ/เตรียมพล
- ติดต่อ : 094-636-1451
- Email : partomphon_j@gmail.com

ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.ท. ชัฎสุ สุธาพจน์
ตำแหน่ง :
- ตำแหน่ง : ผช.ฝกพ.ทภ.3
- หัวหน้าแผนกศึกษา
- หัวหน้าแผนกฝ่ายกำลังพล ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3
- หัวหน้าฝ่ายกำลังพล ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3
- ติดต่อ : 083-621-4558
- Email : chutsusutapot@gmail.com

ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.ต. องอาจ ท้วมเสม
ตำแหน่ง :
- ตำแหน่ง : ผช.ฝกพ.ทภ.3
- หัวหน้าแผนกสวัสดิการ
- ติดต่อ : 089-952-9083
- Email : pipezkung@gmail.com

ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.ท.หญิง จิตลาวัณย์ ระวีศรี
ตำแหน่ง :
- ตำแหน่ง : ชรก.กกพ.ทภ.3 (ประจำ มทบ.39)
- หัวหน้าแผนกงบประมาณ/ธุรการ
- ติดต่อ : 091-554-2244
- Email : jitlawan@hotmail.com

ยศ, ชื่อ - สกุล :
ร.อ. ชาญณรงค์ พูลเกษร
ตำแหน่ง :
- ตำแหน่ง : ชรก.กกพ.ทภ.3 (นคร.ทภ.3)
- หัวหน้าแผนกสารสนเทศ
- ติดต่อ : 082-449-5352
- Email : lt.chan2939@gmail.com