ทำเนียบ ผู้บังคับบัญชา


ลำดับที่ 13
ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.อ. วรา อุตรพงศ์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3
แผนก :

ลำดับที่ 19
ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.อ. วุทธิพัฒน์ ปรัชญ์ฐากรณ์
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3
แผนก :

ลำดับที่ 20
ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.ท. กิตติพัท คงเวทย์
ตำแหน่ง :
หัวหน้า แผนก ฝกพ.ศปก.ทภ.3
แผนก :

ลำดับที่ 21
ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.ต. วัชรพล แก้วปัญญา
ตำแหน่ง :
หัวหน้า แผนก ปกครอง
แผนก :

ลำดับที่ 23
ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.ท. เจษฎา ปัญญาวงค์
ตำแหน่ง :
ผช.ฝกพ.ทภ.3
แผนก :

ลำดับที่ 24
ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.อ. อดิเรก ศรีอำไพวราภรณ์
ตำแหน่ง :
ประจำ มทบ.39
แผนก :

ลำดับที่ 26
ยศ, ชื่อ - สกุล :
พ.ท.หญิง จิตลาวัณย์ ระวีศรี
ตำแหน่ง :
ประจำ มทบ.39
แผนก :

ลำดับที่ 27
ยศ, ชื่อ - สกุล :
ร.อ. ชาญณรงค์ พูลเกษร
ตำแหน่ง :
รอง ผบ.ร้อย ทภ.3
แผนก :