เอกสาร แผนก ศึกษา

ค้นหาข้อมูล เอกสาร
กรุณาระบุข้อมูล

วันที่ รายละเอียด
10 มี.ค. 2564 กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์ รับสมัครกำลังพลเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กองทัพภาคที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2564
03 ก.ค. 2563 แบบฟอร์มข้อมูลกำลังพลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และยังไม่ได้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของ รร.กส.กส.ทบ. ประจำปี 2546
29 มิ.ย. 2563 หลักสูตรด้านภาษาตามแผนการศึกษา ประจำปี 2564 ของ ยศ.ทบ.
20 พ.ค. 2563 กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์ รับสมัครกำลังพลเข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563
06 มิ.ย. 2562 แบบฟอร์มสมัคร ศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการที่ดินของ ทบ. รุ่นที่ 5
27 พ.ค. 2562 แบบฟอร์ม ข้อมูลกำลังพลที่หน่วยส่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตรภาษาของ ยศ.ทบ. ประจำปี 2563
01 พ.ค. 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
06 มี.ค. 2562 ข้อมูลรายละเอียด การรับสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 98
18 ก.พ. 2562 แบบฟอร์มบัญชี หน่วยที่ต้องการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลัก ประจำ วทบ. ชุดที่ 65
17 ม.ค. 2562 ข้อมูลรายละเอียด การศึกษาหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง (ฝอ.4)