แฟ้ม ข้อมูล
รวมระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในของ กองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2564

รวมระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน ของ กองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 3
รายการระเบียบ

1. ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน ทบ. พ.ศ. 2554 (แก้ไขถึงฉบับที่ 5)

2. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ทบ. ว่าด้วยการงบประมาณ การเงิน การบัญชี
การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ ของกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2554

3. แนวทางการดำเนินการพัสดุ ของกิจการสวัสดิการภายใน ทบ. พ.ศ. 2561

4. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ ทภ.3 ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน ทภ.3 พ.ศ. 2564

รายละเอียด ประเภทข้อมูล
ดาวน์โหลด รวมระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในของ ทบ. และ ทภ.3 - (190864-1433) PDF