แฟ้ม ข้อมูล
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 01 พ.ค. 2562

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกองทัพภาคที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้โอกาสบุคลากรของกองทัพเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนเรศวร
- เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- รับราชการทหารตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
- มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นผู้มีความประพฤติดี
- ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
- ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก

คุณสมบัติเฉพาะ
- สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา (ปวส.) หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์การทำงานโดยผู้บังคับบัญชารับรอง

รายละเอียด ประเภทข้อมูล
ดาวน์โหลด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา โครงการความร่วมมือ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 010562-0728