หมายเลขความชํานาญการทางทหาร (ชกท.) นายทหารสัญญาบัตร

ค้นหาข้อมูล หมายเลข ชกท. จาก ชื่อ ชกท.
กรุณาระบุข้อมูล

ค้นหาข้อมูล หมายเลข ชกท. จากเลข ชกท.
กรุณาระบุข้อมูล

ประเภทตำแหน่ง ชื่อสายงาน เลข ชกท. ชื่อ ชกท.
วิชาการ ด้านการยุทธการ นโยบาย และยุทธศาสตร์ 1187 ป ผบ.หน่วยปืนใหญ่จรวด
วิชาการ ด้านสารบรรณและธุรการด้านเอกสาร 0003 สบ นายทหารไปรษณีย์
วิชาการ ด้านการยุทธการ นโยบาย และยุทธศาสตร์ 0140 ป นายทหารเรดาร์
วิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0144 ส นายทหารการสงครามอิเล็กทรอนิกส์
วิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0145 ส นายทหารซ่อมเครื่องเรดาร์
วิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0200 ส นายทหารการสื่อสาร
วิชาการ ปฏิบัติการ 0210 ส ผู้บังคับทหารสื่อสาร
วิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0213 ส นายทหารการสื่อสารประจำที่
วิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0221 ส ผู้บังคับศูนย์การสื่อสาร
วิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0222 ส นายทหารประจำศูนย์การสื่อสารประจำที่
วิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0224 ส นายทหารการรหัสประจำศูนย์การสื่อสาร
วิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0260 ส นายทหารซ่อมบำรุงโทรศัพท์, โทรพิมพ์
วิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0400 ส นายทหารการโทรศัพท์และโทรพิมพ์
วิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0410 ส นายทหารโทรศัพท์และโทรพิมพ์ภายในสถานี
วิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0434 ส นายทหารซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสื่อสาร
วิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0501 ส นายทหารการวิทยุสนาม
วิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0502 ส นายทหารสถานีวิทยุประจำปี
วิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0503 ส นายทหารการวิทยุไมโครเวฟ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
วิชาการ ด้านการยุทธการ นโยบาย และยุทธศาสตร์ 0509 ป นายทหารควบคุมเครื่องบินชี้เป้าหมายด้วยวิทยุ
วิชาการ ด้านการส่งกำลังบำรุง 0600 ขส นายทหารยานยนต์

ข้อมูล 1 ถึง 20 จาก 96 ทั้งหมด